• 23 февраля, 2024 8:02 пп

Шымкентте «Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы табысты іске асуда!

Автор:admin

Май 14, 2023

Еліміздің Конституциясында бекітілген мемле-кеттік билікті үйымдастырудан туындайтын мемлекеттің экоыо-микалық қызметінің бағыты. Мемлекеттің өзі күрделі институционалдық организм болып табылады. Мемлекеттік биліктің экономи-каға қатысты нақты органдарының рөлі мен функциялары билік органдары жүйесіндегі олардың мәртебесінде белгіленген. ҚР-да мемлекеттің экономикаға жасайтын ықпалының қүқықтық база-сын заңдылық органдары қамтамасыз етеді. Қазақстанда респуб-ликалық деңгейде оларды ҚР Парламентінің Мәжілісі мен Сенаты қарастырады. Қазақстан Республикасының республикалық мини-стрліктері, қызметтері мен агенттіктерінің атынан республикалық атқарушы билік органдары экономиканы нормативтік құқықтық реттеу, мемлекеттік билік органдарының, жергілікті өзін-өзі бас-қару органдары мен лауазымды тұлғалардың заңдар мен басқа да нормативтік актілерді орындауын бақылап, қадағалау, мемлекеттік қызмет көрсету, мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі практи-калық қызметті жүзеге асырады. Осы және тиісті министрліктер мен ведомстволар туралы ережеде бекітілген бірқатар басқа да функциялар мемлекеттік биліктің күрделі жүйееін қүрып, өңірлер деңгейіндегі мемлекеттік билік органдарын, сондай-ақ муници-палдық атқарушы өзін-өзі басқарумен қоса билік органдарының басқа функцияларымен қатар мемлекеттің экономикалық рөлін институционалдық қамтамасыз етеді. Бүл ретте Қазақстан Респуб-ликасында экономикалық шешімдердің ресімделуі мен әр түрлі билік деңгейлері арасында экономикалық өкілеттіктердің бөлінуі экономика үшін өте маңызды. Бүгінде шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік саясат аясында Шым¬кентті индустриалды қала ретінде да-мытуға барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Бұл бағытта мемлекет тарапынан қабыл¬дан¬ған «Бизнестің жол картасы-2025», «Қара¬пайым заттар экономикасы» және «Еңбек» нә¬тижелі жұмыспен қамту бағдарламалары та¬бысты іске асып келеді. Бұл қала эко¬но¬ми¬касының дамуына үлес қосып, халықты жұ¬мыс¬пен қамтуға, тұрмысын жақсартуға мүм¬кіндік береді. Іске қосылған кәсіпорындардың қа¬та¬рын¬да жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өн¬ді¬ре¬тін SAGITEX GROUP ЖШС фабрикасы бар. Жобаға 337 млн теңге инвестиция тартылған. Жы¬лына 400 000 дана ішкиім өнімдерін тігіп, са¬тылымға шығаруды жоспарлап отыр. Өн¬діріс орны үшін «Оңтүстік» арнайы эко¬но¬ми¬калық аймақтан 1 гектар жер берілген. Мұн¬да әзірге 11 адам жаңа жұмыс орнымен қам¬тылған. Сонымен қатар осы күні автомобиль шы¬ныларды жасап, монтаждаумен айналысатын «Балкибеков» ЖК жұмысын бастады. 20 жұмыс орны ашылған кәсіпорынға 40 млн теңге инвестиция тартылған. Енді мұн¬да жыл сайын 5 000-нан аса шыны шы¬ғарылатын болады.

Jsk ақпарат

Автор: admin